Inkluze

Inkluzivní vzdělávání

O inkluzi

Podstatou inkluzívního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem kvalitní vzdělání nezávisle na jejich schopnostech, individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání.

Cílem školní inkluze je nabízet začlenění děti s jakýmkoliv znevýhodněním v běžném školním kolektivu.

V inkluzívní škole se s odlišností počítá, je přijímána, respektována a dokonce vítána jako dobrá zkušenost a přínos pro všechny. Dětem přináší setkání s odlišností důležité vybavení do budoucího života v podobě získání respektu k sobě i ostatním, schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti. Děti se učí komunikovat, spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Učí se také o pomoc požádat, uvědomit si a pojmenovat své potřeby.

Inkluzívní přístup ke vzdělávání představuje rovněž významný přínos pro učitele. Dává mu zažít různorodost, umožňuje poznat, že každé dítě má nějaké silné stránky, na nichž se dá stavět, nutí ho zamýšlet se nad pedagogickými postupy a strategií výuky a hledat nové cesty, dává prostor tvořivosti a kreativitě a nezbytností dalšího vzdělávání podporuje jeho profesionální růst.

 • Inkluzívní je přístup ke vzdělávání, kde žáci se speciálními potřebami, včetně zdravotního postižení, jsou vzděláváni ve školách v místě bydliště v běžných třídách společně s vrstevníky.
 • Je jim přitom poskytována podpora a vedení, které zabezpečuje jejich účast na společném vzdělávání a zároveň naplňuje a respektuje jejich individuální potřeby a rozvíjí jejich silné stránky

Organizace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tělesně postižených a žáků sociálně znevýhodněných

Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace nabízí podpůrná opatření:‌

 1. Přípravný ročník pro žáky se sociálním znevýhodněním – počet žáků ve třídě 18,
 2. Činnost speciálního pedagoga - reedukační činnosti se žáky s poruchami učení
 3. Feuerteinova metoda instumentálního obohacování - systematická pomoc při zvládání školních neúspěchů nebo  posílení schopností nadaných žáků
 4. Podpůrná opatření 1.stupně poskytovaná v rámci Rozvojového programu MŠMT v roce 2016
 5. Vzdělávání podle Individuálního vzdělávacího plánu.
 6. Školní logoped nabízí ambulantní nápravnou péči ve škole v oblastech poruch řeči (ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou).
 7. Školní klub - výběr z pestré škály kroužků.
 8. Turistický kroužek - poznávání okolí Ostravy, výlety, divadla, kina, výstavy - zdarma. Hrazeno z grantu Magistrátu města Ostravy.
 9. Spolupráce s Ostravsko-opavskou diecezní charitou.
 10. Spolupracujeme s občanským sdružením „Horizont“ při diecezní charitě, občanským sdružením Pavučina a Vzájemným soužitím.

Inkluzivní plán