• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Projekty

ITI – Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005763

Realizace projektu byla zahájena v 1. čtvrtletí 2017, ukončení realizace projektu je předpokládáno v 3. čtvrtletí roku 2018. Cílem projektu je provést modernizaci učebny, zahrnující drobné stavební úpravy a pořízení nového vybavení. Součástí projektu je také zajištění vnitřní konektivity školy a vybudování bezbariérového přístupu do rekonstruované učebny (včetně vstupu do školy a na toalety). V rámci tohoto projektu dojde k modernizaci počítačové učebny. Projekt je realizován na Základní škole Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Škrobálkova, Škrobálkova 300/51, 718 00 Ostrava – Kunčičky.

Schválená maximální výše podpory činí 3 585 162,05 Kč.

Ročníkové a celoškolní projekty

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníku i celé školy.Pedagogové vzájemně spolupracují a podílejí se na školních projektech, lyžařském kurzu, plaveckém výcviku 2. a 3.třídy. Pořádáme kulturní akce akademie, se svými žáky se zúčastňujeme vzdělávacích akcí – exkurzí, třídní kolektivy jezdí na školní výlety se společensko-vědním zaměřením.

Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a ke zlepšení prostředí školy. Škola se od poloviny 90.let minulého století snaží získávat finanční prostředky ke zlepšování materiálního vybavení a nadstandardní výuku prostřednictvím grantů. Tyto prostředky jsme investovali např. na počítačové vybavení, zřízení venkovního hřiště, posilovny, vybavení ŠD a přípravného ročníku a na platy směřující k individualizaci výchovy, a tím ke zlepšování výchovně vzdělávacích výsledků.

V letošním školním roce jsme zapojeni do 1 grantu z Evropského sociálního fondu. V této činnosti budeme intenzivně pokračovat.