• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Projekty, granty, dotace

 

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM ZA FINANČNÍ PODPORU

Naše škola obdržela dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje a za podpory zřizovatele školy (20 000.- Kč) na realizaci projektu:

 Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže na školní rok 2020/2021

V rámci realizace projektu budou probíhat komplexní preventivní programy pro žáky 1. a 2. stupně.

Dotační program MSK

Název projektu: Naše třída, naše škola

Doba realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Částka : 80 000 Kč

Cíl projektu: Dosažení pozitivních změn chování, podpora pozitivního třídního klimatu, adaptace nově příchozích žáků, či žáků jiných národností. V rámci podpory školy je možné následně reagovat selektivní prevencí ve třídách, ve kterých se během školního roku objeví rizikové projevy chování.

               Dotace SMO na podporu digitální                    výuky na rok 2020

Získali jsme podporu v částce 60 000.- Kč. Děkujeme

Škola reaguje na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá s postupným zapojením moderních technologií do výuky. Peněžní prostředky v projektu byly využity k zlepšení kompetencí žáků i pedagogů v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi, k rozvíjení informatického myšlení žáků a pedagogů, k zajištění podmínek pro používání inovačních postupů a integraci digitálních technologií do různých vyučovacích předmětů.
Finanční prostředky byly využity v těchto oblastech:
Metodická podpora, školení celé sborovny – pedagogů v oblastech výuky ve třídě na dálku – získání základních vědomostí a principů, ale také pokročilé tipy. Do moderního konceptu digitálních kompetencí jsme zahrnuli zpracování informací, práce s daty, vytváření digitálního obsahu, práci s on-line kalendáři, sdílenými dokumenty či formuláři. Zaměřili jsme se na různé možnosti distanční výuky, využití interaktivních tabulí, propojení do online prostředí, využití vizualizéru v distanční výuce apod. 

Byly zakoupeny kamery pro on-line výuku.

               

EVROPSKÁ UNIE   

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV

logo_OP potravinové a materiální pomoci

Operační program

Operační program potravinové a materiální pomoci

Specifický cíl

I – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

Číslo projektu

CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000053

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl zajistit ve školním roce 2020/2021 stravování až pro 4.647 dětí v hmotné nouzi navštěvující mateřské a základní školy a víceletá gymnázia v Moravskoslezském kraji. Kromě primárního cíle nasytit tyto děti sleduje projekt i cíle sekundární: zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a celkově integraci do společnosti. Celkem se předpokládá vydat až 922.730 hlavních jídel v zařízeních školního stravování v hodnotě 27.389.581 Kč.

Doba realizace projektu

září 2020 – srpen 2021

Kontaktní osoby

Ing. Dušan Folvarčný
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 636
e-mail: dusan.folvarcny@msk.cz

Ing. Václava Martinásková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 468
e-mail: vaclava.martinaskova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 28.759.060,05
z toho příspěvek EU (FEAD) 24.445.201,04
z toho příspěvek ze státního rozpočtu 4.313.859,01
podíl poskytnuté dotace 100 %

EVROPSKÁ UNIE – ŠABLONY III

Šablony III – základní informace o projektu

Název školy příjemce

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017180

Název projektu

Škola pro život

Zahájení projektu

01.09.2020

Ukončení projektu

31.08.2022

Délka projektu

24 měsíců

Podpora celkem

508 629,00 Kč

Aktivity

Kód

Název

Počet šablon

3.II/10

Klub pro žáky ZŠ

6

3.II/11

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

15

3.II/12

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

1

3.II/13

Projektový den mimo školu

1

3.II/7

Tandemová výuka v ZŠ

2

3.II/9b

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 hodin/48 týdnů

2

   

Naše základní škola získala pro rok 2020 účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy na celoroční i jednorázové aktivity pro žáky školy ve výši 90.000,- Kč na realizaci projektu „Škola pro život“ – kód 19/0986

Primární prevence na základních školách zřízených SMO, městským obvodem Slezská Ostrava

Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Ostravy.

         

ITI – Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005763

Realizace projektu byla zahájena v 1. čtvrtletí 2017, ukončení realizace projektu je předpokládáno v 3. čtvrtletí roku 2018. Cílem projektu je provést modernizaci učebny, zahrnující drobné stavební úpravy a pořízení nového vybavení. Součástí projektu je také zajištění vnitřní konektivity školy a vybudování bezbariérového přístupu do rekonstruované učebny (včetně vstupu do školy a na toalety). V rámci tohoto projektu dojde k modernizaci počítačové učebny. Projekt je realizován na Základní škole Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Škrobálkova, Škrobálkova 300/51, 718 00 Ostrava – Kunčičky.

Schválená maximální výše podpory činí 3 585 162,05 Kč.

Ročníkové a celoškolní projekty

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníku i celé školy.Pedagogové vzájemně spolupracují a podílejí se na školních projektech, lyžařském kurzu, plaveckém výcviku 2. a 3.třídy. Pořádáme kulturní akce akademie, se svými žáky se zúčastňujeme vzdělávacích akcí – exkurzí, třídní kolektivy jezdí na školní výlety se společensko-vědním zaměřením.

Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a ke zlepšení prostředí školy. Škola se od poloviny 90.let minulého století snaží získávat finanční prostředky ke zlepšování materiálního vybavení a nadstandardní výuku prostřednictvím grantů. Tyto prostředky jsme investovali např. na počítačové vybavení, zřízení venkovního hřiště, posilovny, vybavení ŠD a přípravného ročníku a na platy směřující k individualizaci výchovy, a tím ke zlepšování výchovně vzdělávacích výsledků.

V letošním školním roce jsme zapojeni do 1 grantu z Evropského sociálního fondu. V této činnosti budeme intenzivně pokračovat.

Transfery 2020 – veřejné hřiště

Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu statutárního města Ostravy transfer za účelem podpory v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. Obvodu byl poskytnut transfer mimo jiné na realizaci projektu s názvem „Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava“.

Cílem projektu je možnost zpřístupnění hřišť široké veřejnosti směřující ke smysluplnějšímu využití volného času a poznání významu aktivního způsobu života. Do projektu jsou zapojena celkem čtyři hřiště na území městského obvodu Slezská Ostrava, z nichž jedno se nachází v areálu naší školy.