• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Projekty, granty, dotace

 

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM ZA FINANČNÍ PODPORU

               

EVROPSKÁ UNIE   

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV

logo_OP potravinové a materiální pomoci

Operační program

Operační program potravinové a materiální pomoci

Specifický cíl

I – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi – Obědy do škol

Číslo projektu

CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000053

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl zajistit ve školním roce 2020/2021 stravování až pro 4.647 dětí v hmotné nouzi navštěvující mateřské a základní školy a víceletá gymnázia v Moravskoslezském kraji. Kromě primárního cíle nasytit tyto děti sleduje projekt i cíle sekundární: zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a celkově integraci do společnosti. Celkem se předpokládá vydat až 922.730 hlavních jídel v zařízeních školního stravování v hodnotě 27.389.581 Kč.

Doba realizace projektu

září 2020 – srpen 2021

Kontaktní osoby

Ing. Dušan Folvarčný
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 636
e-mail: dusan.folvarcny@msk.cz

Ing. Václava Martinásková
odbor školství, mládeže a sportu
tel.: 595 622 468
e-mail: vaclava.martinaskova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 28.759.060,05
z toho příspěvek EU (FEAD) 24.445.201,04
z toho příspěvek ze státního rozpočtu 4.313.859,01
podíl poskytnuté dotace 100 %

EVROPSKÁ UNIE – ŠABLONY III

Šablony III – základní informace o projektu

Název školy příjemce

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017180

Název projektu

Škola pro život

Zahájení projektu

01.09.2020

Ukončení projektu

31.08.2022

Délka projektu

24 měsíců

Podpora celkem

508 629,00 Kč

Aktivity

Kód

Název

Počet šablon

3.II/10

Klub pro žáky ZŠ

6

3.II/11

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

15

3.II/12

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

1

3.II/13

Projektový den mimo školu

1

3.II/7

Tandemová výuka v ZŠ

2

3.II/9b

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 hodin/48 týdnů

2

   

Naše základní škola získala pro rok 2020 účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy na celoroční i jednorázové aktivity pro žáky školy ve výši 90.000,- Kč na realizaci projektu „Škola pro život“ – kód 19/0986

Primární prevence na základních školách zřízených SMO, městským obvodem Slezská Ostrava

Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Ostravy.

         

ITI – Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005763

Realizace projektu byla zahájena v 1. čtvrtletí 2017, ukončení realizace projektu je předpokládáno v 3. čtvrtletí roku 2018. Cílem projektu je provést modernizaci učebny, zahrnující drobné stavební úpravy a pořízení nového vybavení. Součástí projektu je také zajištění vnitřní konektivity školy a vybudování bezbariérového přístupu do rekonstruované učebny (včetně vstupu do školy a na toalety). V rámci tohoto projektu dojde k modernizaci počítačové učebny. Projekt je realizován na Základní škole Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Škrobálkova, Škrobálkova 300/51, 718 00 Ostrava – Kunčičky.

Schválená maximální výše podpory činí 3 585 162,05 Kč.

Ročníkové a celoškolní projekty

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníku i celé školy.Pedagogové vzájemně spolupracují a podílejí se na školních projektech, lyžařském kurzu, plaveckém výcviku 2. a 3.třídy. Pořádáme kulturní akce akademie, se svými žáky se zúčastňujeme vzdělávacích akcí – exkurzí, třídní kolektivy jezdí na školní výlety se společensko-vědním zaměřením.

Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a ke zlepšení prostředí školy. Škola se od poloviny 90.let minulého století snaží získávat finanční prostředky ke zlepšování materiálního vybavení a nadstandardní výuku prostřednictvím grantů. Tyto prostředky jsme investovali např. na počítačové vybavení, zřízení venkovního hřiště, posilovny, vybavení ŠD a přípravného ročníku a na platy směřující k individualizaci výchovy, a tím ke zlepšování výchovně vzdělávacích výsledků.

V letošním školním roce jsme zapojeni do 1 grantu z Evropského sociálního fondu. V této činnosti budeme intenzivně pokračovat.

Transfery 2020 – veřejné hřiště

Městský obvod Slezská Ostrava získal z rozpočtu statutárního města Ostravy transfer za účelem podpory v oblasti prevence kriminality pro rok 2020. Obvodu byl poskytnut transfer mimo jiné na realizaci projektu s názvem „Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava“.

Cílem projektu je možnost zpřístupnění hřišť široké veřejnosti směřující ke smysluplnějšímu využití volného času a poznání významu aktivního způsobu života. Do projektu jsou zapojena celkem čtyři hřiště na území městského obvodu Slezská Ostrava, z nichž jedno se nachází v areálu naší školy.