• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Aktuálně

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali o zajištění provozu a činnosti budovy ZŠ Slezská Ostrava Škrobálkova 51, p.o v období letních prázdniny. Provoz školní družiny bude po projednání se zřizovatelem v období od 1.7.2020-31.8.2020 přerušen. Úřední hodiny pro vyřízení neodkladných záležitostí byly stanoveny na každé pondělí v době od 8.00 – 12:00 hod. V případě nutnosti je možno kontaktovat skrze email zs-skrobalkova@seznam.cz či telefonicky.
Všem přejeme příjemné prožití volných dní.
Milí žáci a rodiče 🙂 Školní rok se pomalu blíží ke konci tak bychom Vás rádi informovali o další organizaci 🙂 Předávání vysvědčení bude v úterý dne 30.6.2020 od 8:00-12:00 hod, popřípadě dle času, na kterém se s Vámi třídní učitel domluvil. Děti nebo rodiče si jej budou moci vyzvednou u třídního učitele 🙂
Známky jsou uzavřeny. Při hodnocení je a bude vycházeno z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí. Je třeba říci, že bude eliminován postup dle školního řádu a budeme vycházet z vyhlášky MŠMT 🙂
Nyní již nebudeme nahrávat další domácí úkoly 🙂 věnujte se odevzdávání učebnic svým třídním učitelům 🙂!

Informace pro rodiče, prosím dočíst celý příspěvek:

I nadále pro naše žáky platí vzdálená výuka. Děti plní zadané úkoly, které nahráváme na facebook: https://www.facebook.com/zsskrobalkova/
 
Pro ty, kteří nemají přístup k internetu či tiskárně jsme zavedli možnost fyzického předání učiva, stejně tak termíny pro odevzdávání vypracovaných úkolů. Ve spojení s vámi budou třídní učitelé. Odevzdávat/vyzvedávat úkoly žáků I. stupně můžete každé PONDĚLÍ po domluvě s třídním učitelem. Odevzdávat/vyzvedávat úkoly žáků 
II. stupně můžete každou STŘEDU po domluvě s třídním učitelem.
 
DŮLEŽITÉ!

Aktuální informace o obnovení školní docházky v omezeném režimu a podmínkách osobní přítomnosti žáků ve školském zařízení

Aktuální informace o obnovení školní docházky v omezeném režimu a podmínkách osobní přítomnosti žáků ve školském zařízení

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,

stále napjatě sledujeme současný vývoj situace v ČR a rozvolňovací opatření vlády. Pro nás jsou kromě ministerstva zdravotnictví nejdůležitější zejména pokyny MŠMT.

Připravujeme se na možný návrat žáků I. stupně v období od 25. 5.2020 do 30. 6. 2020.

Podle aktuálně dostupných informací by se u žáků prvního stupně nemělo jednat o plnohodnotnou výuku, ale půjde hlavně o opakování, plnění úkolů distančního vzdělávání, dopomoc…výuka Tv a aktivity mimo budovu školy nebudou možné. Budou platit přísná hygienická opatření a různá omezení. Pro školu bude velmi složité dodržet všechny podmínky.

Předem upozorňujeme, že o návratu do škol rozhodují rodiče, prosíme o důsledné zvážení všech rizik. Děti budou v pevných skupinách naplněných maximálně do počtu 15 žáků s přiřazeným pedagogickým pracovníkem (nemusí to být stávající třídní učitel, všechny skupiny nebudou složeny ze spolužáků ze stejné třídy).

Velmi komplikované bude zahájení i ukončování denního programu a následné vyzvedávání žáků ze školy. Složitá bude i organizace stravování, přestávek a návštěvy WC. Důležité je i zdravotní riziko rodin, které děti do školy vysílají. Vše je třeba pečlivě uvážit. Pro včasnou přípravu bezpečného provozu školy potřebujeme vědět, kolik žáků se nám vrátí a kolik jich nadále zůstane v režimu domácího vzdělávání.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Tímto Vás žádáme o součinnost a velmi pečlivé zvážení Vašeho rozhodnutí.

Od 11. 5. 2020 je možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Účast Vašich dětí je opět dobrovolná, rodič určí, zda této nabídky využije nebo ne.Ministerstvo zdravotnictví stanovilo rizikové faktory, je třeba zvážit, zda Vaše dítě nepatří do rizikové skupiny.Maximální počet žáků ve skupině je 15. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Obsahem vzdělávacích aktivit je především učivo z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Účast žáků 9. ročníku ve škole bude do stanoveného termínu přijímacích zkoušek (tento termín ještě MŠMT nestanovilo). 

Co musí zajistit rodiče:

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

– písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

– písemné čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, přezůvky, psací potřeby. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy, při absenci je nutná včasná omluva rodičem. Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně jsou organizovány pravidelně každý pracovní den až do 30. 6. 2020 (časový harmonogram bude upřesněn)

Děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci.

vedení školy

uvolnění_schema_skoly_14042020

Z nařízení vlády se od zítra 11.3.2020 zavírá naše základní škola. Děti zůstávají doma na dobu neurčitou. Všechny informace Vám budeme dodávat skrze web https://zs-kuncicky.cz/ a školní facebook ZŠ ŠKROBÁLKOVA https://www.facebook.com/zsskrobalkova/.  Učitelé budou pro děti připravovat učební materiály, které budou k dispozici  na facebooku školy.  Pracovní listy a úkoly jsou povinné a žáci je budou vypracovávat doma. Odevzdání úkolů proběhne dle domluvy s třídním učitelem. Další informace sledujte zde a na facebooku.  https://www.facebook.com/zsskrobalkova/

NAŠE TIPY NA DOMÁCÍ VÝUKU KE STAŽENÍ ZDE:

Koronavirus aneb psychická hygiena a tipy na domácí vzdělávání

Koronavirus_otázky_a_odpovědi_pro_malé_školáky

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se: 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

–         osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto Mimořádné opatření je platné do jeho odvolání. 

Ministerstvo zdravotnictví dále vydalo dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, kterým se ode dne 10. 3. 2020 od 18:00 hodin  zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

200310_MZCR_Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

200310_MZCR_Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

Vážení rodiče, vzhledem k výskytu koronaviru v České republice a v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje přijala i naše škola možné opatření:
1. Doporučujeme apelovat na zletilé žáky a studenty a nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě. Žádáme také, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum.
2. Žáci byli třídními učiteli a vychovateli poučeni o viru COVID 19, prevenci, příznacích, důležitých tel. číslech, a hygieně.
3. Škola je denně čištěna virucidními prostředky.
4. Omezujeme přístup veřejnosti do prostor školy na nezbytné minimum.
5. Nekonáme školní akce v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy.
6. Důležitá telefonní čísla: 595 138 118, 595 138 119, 595 138 147 (V případě, že jste byli v některé z rizikových oblastí Itálie (Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto (jde o oblasti k 3.3.2020)) nebo jste byli v kontaktu s osobou, která v minulých dnech tyto oblasti navštívila, popř. se u vás objevily potíže: horečka nad 38°C, kašel, dušnost, dechová nedostatečnost. Kontaktujte neprodleně z domova Krajskou hygienickou stanici na výše uvedených číslech.

Děkujeme za spolupráci a za respektování uvedených doporučení. Buďme, prosím obezřetní, nevyvolávejme však paniku.