• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Podmínky přijetí

Organizace zápisu do ŠD platný pro školní rok 2020/2021:

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na kapacitu školní družiny (50 žáků), stanovuje ředitel školy níže uvedené kritéria pro přijetí žáků do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti především řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Organizace k zápisu do ŠD:

  • Žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku.
  • Žáci, kteří navštěvují ŠD, obdrží zápisní lístky a vyplněné odevzdají příslušné paní vychovatelce/ vychovateli.
  • Zákonní zástupci budoucích prvňáčků obdrží zápisní lístky u zápisu do první třídy  .?.2020 (datum bude aktuálně doplněno)

Vyplněné zápisní lístky odevzdají vedoucímu školní družiny.

Kritéria přijetí žáka do ŠD:

  • přednostně jsou přijímáni žáci 1.- 3. ročníků
  • žáci dojíždějící
  • žáci zaměstnaných zákonných zástupců
  • žáci čtvrtých ročníků mohou být přijati pouze v případě volné kapacity v daném školním roce.
  • zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.