• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Poradenství

Činnost výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. Rozsah přímé pedagogicko–psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Poradenské činnosti

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
  • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka
  • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
  • organizace schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků,
  • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, nástěnka)
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
  • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky s výukovými problémy
  • předkládat učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky
  • vést evidenci integrovaných žáků ve škole a podílet se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky
  • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciovat vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
  • dohlížet na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů
  • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky
 3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • zajišťovat případná vyšetření v PPP, SPC
  • pomáhat učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření
 4. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně, práce s nadanými žáky apod.
  • metodicky pomáhat učitelům poskytujícím nápravnou péči,
  • poskytovat poradenskou činnost pro rodiče,
  • poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích,
  • navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák),
  • spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Spolupráce s dalšími organizacemi

 1. Účastní se akcí organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce pro výchovné poradce.
 2. Účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce.
 3. Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s policií apod.

Spolupráce s metodikem prevence

 1. Ve spolupráci se školním metodikem prevence organizuje výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)
 2. Spolu se školním metodikem prevence sleduje žáky potenciálně problematické. V případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele dává řediteli školy návrh na svolání výchovné komise. Z jejího jednání pořizuje zápis.

Spolupráce s vedením školy

 1. Předkládá řediteli školy návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů.
 2. Vypracovává roční plán výchovného poradce a vyhodnocení své činnosti.

Mgr. Hana Broskevičová

DOKUMENTY

Směrnice výchovné komise