• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Přípravná třída

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.

Záměrem přípravné třídy je připravit k bezproblémovému nástupu do 1. třídy děti:

 • s jazykovým znevýhodněním
 • se sníženou koncentrací pozornosti
 • se sníženou koordinací pohybu
 • s vadou řeči
 • s grafomotorickými obtížemi
 • se zdravotním oslabením

ZMĚNA VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ S ÚČINNOSTÍ KE DNI 15. 2. 2019 UMOŽŇUJE OPĚT ZAŘADIT DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY TAKÉ DĚTI BEZ UDĚLENÉHO ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

§ 47, odst. 1:
(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy.

Třída se otevírá při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15.

Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu.

Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné.

Výuka probíhá dopoledne, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu, odpoledne školní družinu, účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou vhodný pro daný věk dítěte.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky povinné.

DEN V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

S dětmi pracuje Bc. Kateřina Haláčková a pedagogická asistentka Alžběta Skladanová

Zazvoní zvonek a od osmi hodin nám začíná vyučování. Všichni si s paní učitelkou sedneme na zem do kruhu a povídáme si o tom co bylo včera, co jsme zažili a viděli zajímavého. Naše paní učitelka nám pomáhá při LOGO-chvilce uvolňovat pusinku, aby se nám lépe mluvilo. Před grafomotorikou MAXÍK si procvičíme a uvolníme ruce, aby se nám dobře kreslily čáry, vlnovky a kudrlinky. To je jako bychom se už učili psát, ale na to si musíme ještě počkat do 1. třídy.

CRRRR! Zvoní zvonek a jsou tu přestávky! Na ty se moc těšíme. Můžeme si dát svačinu nebo si hrát a dělat ve třídě co se nám líbí. Hračky ve třídě máme, ale můžeme si přinést své vlastní z domova. Z velkých kostek stavíme domečky, obchody a rakety. Rádi si zahrajeme i společenské hry. A zase zpět do vyučování.

Každou hodinu máme jinou. Poznáváme okolní svět – přírodu, přírodní a technické jevy přímým pozorováním nebo sledováním dětské filmové encyklopedie. Při jazykových a řečových činnostech se učíme souvisle a srozumitelně vyprávět, poznávat hlásku na začátku a konci slova, rozkládáme slova na slabiky. Nejvíc nás baví obrázkové čtení. To si s paní učitelkou už dokážeme na interaktivní tabuli přečíst pohádku. Na matematiku se připravujeme hrou, ve které třídíme a řadíme předměty, hračky, obrázky či geometrické tvary a seznamujeme se s číselnou řadou. Nejvíc nás baví doplňování úkolů v pracovním sešitě. Jsou tam hádanky, cesty a labyrinty, počítání zvířátek, hledání rozdílů mezi obrázky. Jsme třída pilných malířů – kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme a modelujeme.

Každý týden se naučíme novou písničku a básničku. Rádi odpočíváme, to si pak usteleme na koberec svůj polštářek a posloucháme paní učitelku, která nám čte pohádky a příběhy na pokračování. Dvakrát týdně si jdeme zacvičit do tělocvičny, tam se nám líbí hlavně v zimě. Když svítí sluníčko utíkáme na tělocvik na školní hřiště, kde je spousta místa pro naše hry! Máme tam báječné průlezky, hrajeme fotbal a vybíjenou. Jsme rádi, když tam můžeme zůstat i poslední hodinu, ale někdy se vydáme na průzkum okolí.  Při procházkách Kunčičkami obdivujeme její krásu a historii. Rádi si také zajedeme do knihovny. Fotografie našich zážitků naleznete ve fotogalerii. Po obědě si v družině můžeme hrát nebo být venku, než si pro nás přijdou rodiče.

 • 07:40 – 07:55 – scházíme se ve třídě
 • 08:00 – 08:45 – komunitní kruh – rozhovor, LOGO-chvilka, motorická a grafomotorická cvičení MAXÍK
 • 08:55 – 10:40 – řízené činnosti – jazykové, poznávací, předmatematické, smyslové, výtvarné, hudební, pracovní a tělovýchovné
 • 10:40 – 11:40 – pobyt venku
 • 11:40 – 17:00 – školní družina – oběd, zájmové činnosti, kroužky, pobyt venku