• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Provozní řád

Provozní řád školní jídelny

8 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51,

příspěvková organizace

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Název organizace:

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51,

příspěvková organizace

Sídlo organizace:

Škrobálkova 300/51, 718 00 Slezská Ostrava-Kunčičky

IČO:

08146497

DIČ:

CZ08146497                                 

RED_IZO:

691013578

 

Vypracovala:

Mgr, et Mgr. Karin Halfarová

Schválila:

Mgr. Natalija Čertanova, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

30. 8. 2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9.2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2019

Školská rada projednala dne:

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Řád školní jídelny

 1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11:30 do 14:30.
 2. Žáci přicházejí do jídelny budovou školy.
 3. Dozor v jídelně zajišťuje vychovatelka ŠD, asistenti pedagoga, stravující se pedagogové.
 4. Žáci odkládají svršky v šatně před jídelnou.
 5. Žáci se při vstupu řadí u okénka.
 6. Při přenosu a konzumaci jídla se žáci chovají ukázněně.
 7. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.
 8. Dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů.
 9. Dozor dbá na bezpečnost stravujících se žáků.
 10. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí dozor tuto událost pracovnici školní jídelny, která poskytne první pomoc, oznámí úraz řediteli školy a zapíše úraz do knihy úrazů.
 11. Zákonní zástupci nemají přístup do školní jídelny, vyjma zákonných zástupců, kteří vyzvedávají stravu nepřítomných žáků.

Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr.et.Mgr. Karin Halfarova (zástupce ředitele školy), Jana Grossmannová (ekonomka)
 2. O kontrolách provádí písemné záznamy
 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019

V Ostravě, dne 30. 8. 2019                           Mgr. Natalija Čertanova                                                                                              ředitelka školy