• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Řád školního klubu

 • Žáci respektují pokyny přítomného pedagoga.
 • V budově školního klubu udržují žáci klid a pořádek.
 • Během programu ve školním klubu dodržují žáci pravidla slušného chování.
 • Žák informuje pedagoga o odchodu z programu školního klubu.
 • Žáci nesmí poškozovat majetek školního klubu.
 • Bez dovolení se žáci nedotýkají žádného elektrického ani audiovizuálního zařízení (zásuvek, počítače, atd.)
 • Každý úraz, poranění nebo nevolnost hlásí ihned přítomnému pedagogovi.
 • Pomůcky (společenské hry, míče, časopisy atd.) si žáci vypůjčí se svolením pedagoga a poté je vrátí na místo k tomu určené.
 • Žákům není dovoleno v prostorách CVČ a během programu ŠK nosit, držet, distribuovat nebo užívat návykové látky (cigarety, drogy, alkohol).
 • Jakékoliv škody způsobené úmyslně nebo vlastní nepozorností je žák povinen nahradit.
 • Při závažném nebo opakovaném porušení řádu může být žák z klubu vyloučen.