• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Úřední deska

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace

Statutární zástupce: Mgr. Natalija Čertanova

adresa: Škrobálkova 51/300,  71800, Ostrava – Kunčičky

telefon/fax: +420 59 623 70 45
mobil sekretariát: 602522146
e-mail: zs-skrobalkova@seznam.cz

webové stránky školy: www.zs-kuncicky.cz

Datová schránka: 

IČO:  08146497
bank. spojení: 2001669936/2010

ZŘIZOVATEL:

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava

Adresa:

Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava

tel: 599 444 444

IČ: 00845451

Vymezení hlavního účelu zřízení a předmětu činnosti příspěvkové organizace:

 1. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je poskytovat základní vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu příspěvkové organizace:
  1. Poskytování základního vzdělání podle § 44 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
  2. Zabezpečování stravování žáků formou vlastní jídelny podle § 119 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
  3. Poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním zařízení závodního stravování.
  4. Provozování školní družiny a školního klubu podle § 111 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 
 

Statutární orgán organizace:

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou Městského obvodu Slezská Ostrava. Ředitel je také dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správním orgánem a oprávněnou úřední osobou. Ředitel jedná jménem organizace, navenek samostatně a je odpovědný radě Městského obvodu Slezská Ostrava za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy zřizovatele a vnitřními organizačními předpisy školy.

 
 

Vedení základní školy:

Mgr. Natalija Čertanova ředitelka školy

Mgr. et Mgr. Karin Halfarová, statutární zástupkyně ředitele

Bc. Milan Mašek, vedoucí školní družiny

 
 

Rozhodnutí o právech a povinnostech v oblasti státní správy:

Ředitel Základní školy Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o. rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle § 165 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v těchto případech:

 • Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3
 • Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 37
 • Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
 • Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
 • Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2
 • Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1
 • Podmínečné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
 • Povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
 
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem školy pro ochranu osobních údajů je KLIMUS & PARTNERS s.r.o.,

IČ 033 73 444, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno,

zastoupena Martinem Krupou 

tel. č.: +420 724 356 825 

email: martin.krupa@gdpr-opava.cz

Úřední hodiny: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00