• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Kritéria přijetí

  Ve školním roce 2021/2022 

  Kritéria zápisu:

  Jestliže počet dětí u zápisu nepřesáhne maximální možný počet 60, který je schopna škola přijmout, budou přijaty všechny děti bez uplatňování jakýchkoliv kritérií.

  Kritéria, která budou uplatňována při rozhodování o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky při nedostatečné kapacitě školy:

  1. Trvalý pobyt ve školském obvodu

  V návaznosti na ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání budou v případě většího počtu žáků, než je škola schopna přijmout, přednostně přijímání žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy. Pokud se k zápisu dostaví více než 60 dětí, budou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem ve školském obvodu.

  2. Odklad povinné školní docházky

  Pokud by byl počet dětí s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy i přesto vyšší, než je škola schopna přijmout, budou přednostně přijímány dětí s odkladem školní docházky z předešlého roku. U nespádových dětí nebude brán ohled na toto kritérium.

  3. Přítomnost sourozence ve škole

  Pokud by byl i přesto počet dětí vyšší, budou přednostně přijaty dětí, které mají ve škole staršího sourozence.

  4. Losování

  V případě, že bude počet dětí po uplatnění výše zmíněných kritérií přesahovat kapacitní možnosti školy, bude přistoupeno k transparentnímu losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí.