• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Vybavení školy

Vyučování u nás probíhá v 10 kmenových třídách a odborných učebnách. K vybavení školy patří i cvičná kuchyň a školní dílna. Disponujeme novou tělocvičnou, jejíž součástí je posilovna, školním hřištěm s travnatou plochou a školním pozemkem. Tělocvična slouží nejen ke sportovním, ale i kulturním akcím, zvláště akademiím pro veřejnost, kdy na vybudovaném jevišti prezentují žáci svá vystoupení. Tělocvična je využívána v odpoledních i večerních hodinách jednak kroužky, jednak různými složkami obvodu Slezská Ostrava.

Pro kvalitnější vzdělávání jsou využívány 2 specializované počítačové učebny, jedna přírodo-zeměpisná učebna. Počítačová síť obsahující 58 počítačů, 30 tabletů umožňuje žákům i pedagogickým pracovníkům volný přístup na internet. Učebny jsou vybaveny dataprojektory. Každý pedagogický pracovník a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou stránku s adresou. Při výuce jednotlivých předmětů je využíván výukový SW. Počítači s dataprojektory jsou vybaveny všechny třídy od 1. ročníku. Dvěma počítači a tiskárnou je vybavena i sborovna. Do výuky mohou žáci zapojovat prezentace videa a televize, činnost mohou dokumentovat digitálním fotoaparátem a tiskárnou. Celá škola je pokryta wi-fi signálem. K vybavení patří také radiomagnetofony a hifi věž. Žáci počítače mohou využívat i o přestávkách. Rodiče mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek. Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce je prioritou školy.

Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Šatny, WC, sprchy v souladu s normami. V suterénu školy je umístěna zrekonstruovaná výdejna obědů s jídelnou. Všem slouží nápojové automaty. Dopoledne si žáci mohou zakoupit mléčné svačinky. Prostory pro výuku jsou dostatečné – světlé, čisté a estetické. Třídy i kabinety jsou vybaveny odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Na vzhledu školy se podílejí také žáci a učitelé. Pedagogičtí pracovníci se společně scházejí ve sborovně, kde je umístěna učitelská knihovna, PC a tiskárna.Vhodně a účelně jsou vybaveny i další prostory – ředitelna, sekretariát, kabinet výchovného poradce a pracovna pro nepedagogické pracovníky.

V budoucnu je potřeba zajistit obměnu některých učebních pomůcek a také dovybavit školní dílnu, aby zde mohla probíhat výuka technických praktik.

Ve škole mají žáci možnost přihlásit se do školní družiny a do kroužků školního klubu /počítačový, výtvarný, romistika atp.)

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a dětem s poruchou řeči.