• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Zápis do 1. třídy

Kdy: bude aktuálně doplněno

Kde: škola

K zápisu není potřeba se registrovat.


  • Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, které se k zápisu dostaví.
  • Teprve po jeho ukončení vyhodnotíme počty dětí, které můžeme z kapacitních důvodů přijmout. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn X.X.2020 na webových stránkách školy (www.zs-kuncicky.cz, tel. č. 59623 70 45) a vchodu školy po dobu 15 dnů.
  • Děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které obdržíte u zápisu. Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Viz poučení u zápisu.
  • O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst.2 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Zákonný zástupce po danou dobu správního řízení má možnost nahlédnout do spisu v ředitelně školy, a to dle usnesení ředitelky X.X.2020 od 8,00 – 15,00 hod s ohledem na dodržení zásady rychlosti řízení. Po uplynutí stanovené lhůty správní orgán již k nově podaným návrhům nepřihlédne.
  • V případě naplnění kapacity je nezbytné absolvovat zápis na spádové či jiné škole.

  • Zápis se skládá ze dvou částí:

  • Formální – zjišťování údajů do školní matriky – vyplnění žádosti o přijetí a ZÁPISNÍ LÍSTEK
  • Neformální – pohovor s dětmi a zábavné úkoly zaměřené na školní připravenost a cit dítěte pro jazykové vzdělávání
  • Není nutná znalost anglického jazyka.