• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Školní parlament

Na škole působí školní parlament složený se zástupců jednotlivých ročníků. Tvoří most mezi žáky a vedením školy. Zároveň se tak i učí demokratickým postupům ve společnosti.

Žákovský parlament je skupina volených žáků  a zastupují žákovskou samosprávu, má podporu vedení i učitelů. Práci žákovské samosprávy je ve škole věnován dostatečný prostor. Žáci cítí, že jejich hlas i činnost jsou pro školu důležité, že společně mohou dokázat něco, co má reálný dopad na život. Zástupci žáků ve školním parlamentu dbají na to, aby zohledňovali názory a zájmy druhých.(zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (každý měsíc) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti. Školní parlament vede Mgr. et Mgr. Karin Halfarová.
 
Funkce školního parlamentu: 
 1. podporuje informovanost napříč školou,
 2. zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
 3. vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
 4. pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
 5. dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat

Cíl

Školní parlament je tvořen dvěma zástupci z  4. až 9. třídy naší školy. Schází se jednou měsíčně.Cílem jeho existence je předat informace ze strany vedení školy jednotlivým třídám prostřednictvím jejich vrstevníků a zároveň přijímat podněty vycházející z jednotlivých tříd díky jednotlivým členům parlamentu. Žáci mají možnost hovořit o problémech, které zatěžují jejich kolektivy, ale také vymýšlet a pomoci realizovat aktivity určené žákům školy (např. besedy,sportovní turnaje,dětský den, divadelní představení, poslední zvonění žáků 9. tříd…) případně se podílet na akcích jiných organizací.

Stanovy

 1. Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo je zvolen jiný zástupce třídy. Nad zdárným průběhem voleb dohlíží garant ŠP.
 2. Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP.
 3. Členové přicházejí na schůzky s podněty a návrhy, které vyplynou z třídních debat v rámci třídnických hodin.
 4. Všichni členové ŠP mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
 5. Každý člen ŠP má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŽP dospěl.
 6. ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 7. V případě, že práce ŠP bude pouze formální, může ředitel školy po projednání na pedagogické radě jeho činnost kdykoliv ukončit.

Zasedání školního parlamentu

5.9.2018, 3.10.2018, 20.11.2018, 18.12.2018, 8.1.2019, 12.2.2019, 12.3.2019, 9.4.2019, 7.5.2019 a 11.6.2019. 

 

Písemné zprávy ze zasedání ŠP jsou uloženy k nahlédnutí ve sborovně školy nebo na každém zasedání ŠP, kdy je přinese garant ŠP.