• tel. +420 596 237 045  mob. 602 522 146  email: zs-skrobalkova@seznam.cz

Vzdělávání

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se specifickými poruchami učení

Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě – Porubě. Na základě vyšetření a doporučení jsou tito žáci zařazováni do reedukační péče. S dětmi pracuje vyškolený psycholog. Na naší škole jsou tito žáci integrováni v rámci běžných tříd.

Reedukace specifických poruch probíhá v malých skupinkách, vždy jedna hodina týdně. Se žákem se pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), jeho sestavení koordinuje výchovný poradce ve spolupráci s učiteli a rodiči. IVP obsahuje závěry a doporučení z vyšetření na PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno odpovědného pedagoga.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Chceme se věnovat žákům nadaným a vytvořit podmínky pro jejich rozvoj.Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování jim umožňujeme pracovat na počítači, individuálně pracovat s naučnou literaturou, jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly /referáty/, ve skupinové práci jsou pověřeni vedením skupiny jako mluvčí skupiny, hodnocení práce ve skupině/.

Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, výtvarné, sportovní. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, jsou zapojováni do sportovních soutěží, tanečních vystoupení. Reprezentují školu.